Dzieło Ewangelizacji

Zobacz video

Napisy w twoim języku zamieszczone są w opcjach odtwarzacza YouTube.

Przeczytaj

Dzieło Ewangelizacji

Chciałbym podzielić się z wami kilkoma refleksjami na temat konstytucji mojego Zgromadzenia – Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Będę mówił o konstytucjach od numeru 6 do 10. Oznacza to, że ciągle jesteśmy na początku Konstytucji, w rozdziale pierwszym, dziale drugim. Cały pierwszy dział mówi o misyjnym dziele zgromadzenia, lecz tych pięć konstytucji, od 6 do 10, chce pokazać nam ideę „dzieła Ewangelizacji” czynionego przez redemptorystów. Co jest dla mnie specjalnego
w konstytucji nr 6? Traktuje ona o specyficznym rozumieniu „Ewangelii zbawienia”. „Ewangelia” jest wyjątkowym darem od Boga dla nas i my jako redemptoryści otrzymaliśmy ten przywilej głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim – jako przesłania naszego Boga, który chce naszego zbawienia. Inaczej mówiąc, Bóg chce naszego szczęścia. Możemy zatem głosić Ewangelię i głosić jej zbawcze przesłanie – czyli „kerygmat”. Można powiedzieć, że „kerygmat” to wstępne głoszenie Ewangelii zaprojektowane po to, by przedstawić danej osobie Chrystusa i wezwać ją do nawrócenia. To szczęście – czyli Odkupienie – nie jest zarezerwowane wyłącznie dla duchowego wymiaru. Ta konstytucja mówi, że „Odkupienie” dotyka całej osoby. Poprzednia koncepcja istoty ludzkiej w przesłaniu misyjnym dawała uprzywilejowane miejsce duchowemu aspektowi naszego życia. Jakiś czas temu bardzo często mówiliśmy o „zbawieniu duszy” lub o tym, że jesteśmy posłani do „dusz najbardziej opuszczonych”.

Teraz wiemy bardzo dobrze, że powinniśmy myśleć i mówić o jedności osoby ludzkiej, a nie tylko
o specyficznych jej aspektach. Nasze głoszenie, nasz przekaz musi dotykać kompletnego wymiaru eschatologicznego. W ten sam sposób innym interesującym aspektem jest, że konstytucja nr 6 mówi
o „nowej ziemi i nowym niebie” (pamiętamy te słowa z Księgi Apokalipsy). Ten niezwykły dar Odkupienia jest dla wszystkich. Poprzednio, byliśmy przeważnie nastawieni na indywidualność. Tradycyjne terminy „rzeczy ostatecznych”, czy maksym traktujących o wieczności były połączone
z moją własną pracą dla mojego własnego zbawienia. Ale my jesteśmy wspólnotą i nasz dobry Ojciec przygotował dla nas wszystkich nową ziemię i nowe niebo. Ta konstytucja akcentuje bardzo mocno trynitarny wymiar planu zbawienia: miłość Boga Ojca, który pierwszy nas umiłował; Jesus – Odkupiciel i Pan; i Duch Święty, który daje życie każdemu, kto w Niego wierzy. My redemptoryści mamy bardzo charakterystyczną terminologię naszej duchowości. Używamy zatem w tej konstytucji takich słów, jak: Odkupiciel, Odkupienie, obfite Odkupienie, itd. Przesłanie tego tekstu jest związane z miłosierdziem – Odkupieniem pełnym miłosierdzia. My jako misjonarze chcemy głosić bardziej o przebaczeniu, niż
o potępieniu, bardziej o współczuciu dla grzesznika – to jest Odkupienie radosne. Mamy przykład naszego założyciela, świętego Alfonsa, który nigdy nie odesłał nikogo od spowiedzi bez rozgrzeszenia. Konstytucje od 7 do 10 mówią o Ewangelizacji jako takiej. Poniekąd mówią o naszej misyjnej metodologii. Konstytucja siódma przedstawia podstawowe założenie ewangelizacji. Zawsze musimy pamiętać, że zbawienie jest darem, jest łaską, Bożą łaską. Ta łaska bardzo często działa w sposób, który wykracza poza instytucje i widzialne struktury. My jako misjonarze nigdy nie zaczynamy od zera. Łaska Odkupienia jest wszędzie i chcemy otwierać ludzkie oczy na to, że ta łaska jest blisko każdego
z nas. W pewnym sensie ludzie tracą w dzisiejszym świecie zdolność dostrzegania rzeczywistości duchowej. To nie znaczy, że Odkupienie nie istnieje, że zbawienie jest nieobecne. My redemptoryści jesteśmy dotknięci przez Boga w trakcie naszego życia. Chcemy dzielić się tym szczęściem z innymi. Ta konstytucja mówi, że jesteśmy świadkami Dobrej Nowiny o Bożej łasce.

Konstytucje od 8 do 10 mówią o różnych etapach realizacji Ewangelizacji oraz o duchu, który powinien jej towarzyszyć. Konstytucję nr 8 moglibyśmy nazwać „misyjną strategią”. Pomimo swojej lakoniczności konstytucja ta przedstawia metodologię misyjną w porównaniu do dawnych Reguł i Konstytucji. Mówi ona, że redemptoryści „będą pilnie zastanawiać się, co należy czynić lub mówić w danych okolicznościach”. Redemptoryści żyją we wspólnotach misyjnych w ponad 80 krajach na wszystkich kontynentach. Mamy obok siebie też wielu świeckich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy współpracują z nami w naszej misji. Razem tworzymy rodzinę redemptorystowską. Żyjemy w różnych częściach świata i w zależności od sytuacji i kultury powinniśmy wybierać sposób ewangelizacji, jaki możemy w danym miejscu prowadzić. Czasami możemy przepowiadać Chrystusa jawnie, lecz niekiedy głosić możemy jedynie przez milczące świadectwo braterskiej obecności. Następna konstytucja nr 9 mówi o tym nieco więcej, mówi o różnych okolicznościach w różnych częściach świata. Lecz my zawsze mamy możliwość głoszenia Ewangelii, choć na różne sposoby. W niektórych miejscach możemy dawać jedynie świadectwo o miłości Jezusa Chrystusa i w ten sposób przygotowywać drogi dla obfitego Odkupienia. Potrzebujemy różnych podejść w misyjnym planowaniu, jak również nowych strategii. Niekiedy będzie to sama obecność pośród ludzi. Ta obecność da prawdziwe świadectwo Ewangelii Chrystusa i być może w przyszłości to świadectwo przyczyni się do jakiejś zmiany. Możemy nadać temu nazwę pre-ewangelizacji, i ta pre-ewangelizacja jest również bardzo istotna. Zawsze musimy pamiętać że Odkupienie jest darem od Boga i tylko Bóg zna czas, miejsce i najlepszy sposób przygotowania ludzi na ten dar. Konstytucja nr 10 jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ podaje jakby definicję naszego celu. Mówi ona tak: „zasadniczą bowiem misją redemptorystów w Kościele jest bezpośrednie głoszenie słowa Bożego celem fundamentalnego nawrócenia”. W rzeczywistości, to co powiedzieliśmy o świadectwie ewangelizacji opisanej w konstytucji 9 nie jest samym w sobie końcem, ale raczej wstępem do bezpośredniego głoszenia, o którym mowa w konstytucji 10. „Świadectwo życia i miłości prowadzi do świadectwa słowa.”Bóg ma wielką fantazję i obdarzył nią również nas, abyśmy ewangelizując, nią się posługiwali. Módlmy się więc o dobre inspiracje i o Bożą pomoc w szukaniu nowych możliwości przepowiadania Słowa Bożego. 

 

Autor tekstu: o. Jacek Zdrzałek CSsR
Tłumaczenie: br. Dominik Król CSsR


Muzyka –  https://filmmusic.io
„A Very Brady Special” by Kevin MacLeod (https://incompetech.com)
Lecencja –  CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

This post is also available in: English (angielski) Español (hiszpański)


Aktualności